flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про взаємодію Ленінського районного суду м. Кіровограда із засобами масової інформації та журналістами

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням зборів суддів Ленінського районного суду                         м. Кіровограда

від 10 липня 2017р. № 24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про взаємодію Ленінського районного суду м. Кіровограда

із засобами масової інформації та журналістами

 

Це положення визначає особливості взаємодії Ленінського районного суду м. Кіровограда (далі - суд) із засобами масової інформації (далі - ЗМІ) та журналістами. Положення розроблено на підставі законодавства України з повагою до свободи слова журналістів та редакційної свободи ЗМІ, з урахуванням права громадян отримувати інформацію із зали суду, особливостей роботи медіа при висвітленні судових справ та з огляду на важливість авторитету і неупередженості суду в демократичній державі.

Цим Положенням визначаються завдання, мета та порядок взаємодії суду із ЗМІ, права та обов’язки особи, відповідальної за взаємодію суду із ЗМІ, інші питання.

При підготовці даного Положення було враховано найкращий вітчизняний і зарубіжний досвід взаємодії судів і ЗМІ.

 

1.  Загальні положення

Взаємодія суду із ЗМІ - це відображення його діяльності в друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, інших інформаційних ресурсах з метою інформування громадськості про свою діяльність, підвищення правової культури та освіченості суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, реалізації принципу гласності, а також підвищення позитивного іміджу судів загальної юрисдикції.

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформації про діяльність суду, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів»( в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про доступ до судових рішень»,  «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Положення про апарат Ленінського районного суду м. Кіровограда, Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Ленінському районному суді м. Кіровограда.

 

2. Основними принципами взаємодії суду зі ЗМІ є:

- невтручання ЗМІ у здійснення правосуддя;

- дотримання прав громадян на недоторканість приватного життя, захист їх честі та гідності, дотримання прав організацій на захист їх ділової репутації;

- дотримання прав та законних інтересів учасників судового процесу під час надання ЗМІ інформації про діяльність судів загальної юрисдикції;

- відкритість та доступність інформації про діяльність судів загальної юрисдикції, за виключенням випадків, передбачених законодавством;

- достовірність інформації про діяльність судів загальної юрисдикції та своєчасність її надання.

 

3.  Метою взаємодії суду із ЗМІ є:

- підвищення рівня відкритості правосуддя;

- підвищення ефективності судового захисту прав і свобод громадян та суб’єктів підприємницької діяльності;

- розповсюдження у ЗМІ достовірної інформації про діяльність судів загальної юрисдикції;

- підвищення рівня взаємної довіри та партнерства між суспільством та органами судової влади;

- проведення погодженої політики в сфері формування у громадськості об’єктивної оцінки діяльності судової системи.

 

4.  3авданням взаємодії суду із ЗМІ є:

- надання ЗМІ офіційних відомостей про діяльність суду, за виключенням тих, що належать до службової інформації або відносяться до державної, комерційної, банківської таємниці;

- координація діяльності особи, відповідальної за взаємодію зі ЗМІ у суді;

- підготовка та проведення інформаційних заходів, спрямованих на висвітлення діяльності суду;

- організація висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції загальних судів;

- оперативне реагування на події у світовому та (або) національному інформаційному просторі, що стосується діяльності судів загальної юрисдикції.

5.  Визначення понять:

- інтерв’ю - бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою фіксацією відповідей;

- прес-конференція - захід для ЗМІ, що проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина і організація або окрема відома особа, безпосередньо пов’язані з цією новиною, бажають дати свої коментарі з цієї новини, які були б цікаві і важливі для громадськості;

- брифінг - коротка прес-конференція, присвячена одному питанню;

- прес-реліз - документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до ЗМІ.

 

6. Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами

Взаємовідносини суду та ЗМІ ґрунтуються на засадах точності й доступності інформації та мають відповідати чинному національному законодавству та міжнародним зобов’язанням України стосовно забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя.

Організація роботи щодо взаємодії суду із ЗМІ покладається на суддю-спікера та головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря) суду, які одночасно виступають контактними особами для ЗМІ зі сторони суду.

Інформація про суддю-спікера та прес-секретаря суду (П.І.Б) та засоби зв’язку з ними (телефон, факс, електронна пошта) мають бути оприлюднені та доступні для ЗМІ, зокрема, шляхом розміщення на офіційній сторінці Ленінського районного суду м. Кіровограда на веб-порталі «Судова влада України».

Зміст цього положення доводиться до відома представників ЗМІ через розміщення на офіційній сторінці Ленінського районного суду м. Кіровограда на веб-порталі «Судова влада України».

 

7. Взаємодія зі ЗМІ відбувається шляхом забезпечення:

- надання ЗМІ офіційних відомостей, у тому числі направлення прес-релізів щодо діяльності суду, за виключенням інформації з обмеженим доступом, а також відомостей по судовим справам, в яких провадження триває;

- організації висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції загальних судів;

- акредитації представників ЗМІ для висвітлення діяльності суду;

- проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва суду з найбільш актуальних направлень діяльності судів загальної юрисдикції із запрошенням ЗМІ для їх висвітлення;

- проведення судом науково-практичних семінарів та конференцій за участю представників загальних судів, інших державних органів, а також національних й іноземних наукових та інших установ (організацій) із запрошенням представників ЗМІ для їх висвітлення;

- участі судді-спікера та прес-секретаря суду у нарадах та семінарах, що проводяться державними органами та іншими організаціями з питань взаємодії зі ЗМІ.

 

8. В межах взаємодії суду із ЗМІ керівництво, судді та працівники апарату суду:

-  можуть готувати та надавати матеріали (статті, коментарі, узагальнення судової практики, інформаційні матеріали) з питань застосування законодавства та діяльності суду для опублікування в офіційних друкованих виданнях;

-  можуть надавати інтерв’ю, виступати з повідомленнями, заявами, коментарями, а також брати участь в прес-конференціях, брифінгах, зустрічах, інших заходах з представниками ЗМІ;

-  можуть брати участь в передачах, присвячених діяльності суду на телебаченні та радіо;

-  можуть надавати судді-спікеру та прес-секретарю суду інформацію про судові справи, що знаходяться в провадженні суду та мають соціальне та економічне значення для наступного їх висвітлення у ЗМІ;

-  суддя-спікер та прес-секретар суду забезпечують організацію інтерв’ю, прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю керівництва, суддів та працівників апарату суду, а також підготування статей, інформаційних повідомлень, прес-релізів та інших матеріалів для ЗМІ;

- прес-секретар суду здійснює моніторинг публікацій в друкованих, телевізійних, радіомовних та інших ЗМІ, доводить до відома голови суду, судді-спікера та керівника апарату суду інформацію щодо публікацій, які стосуються діяльності суду. У разі виявлення публікацій, що не відповідають дійсності, прес-секретар суду за погодженням з суддею-спікером надає варіанти реагування на них;

- прес-секретар суду організує свою роботу на плановій основі, погодженій з головою суду, суддею-спікером та керівником апарату суду, у взаємодії з суддями.

 

9.  Обов’язки журналістів

Представники засобів масової інформації (друкованих, електронних, радіо і телекомпаній тощо), відвідуючи суд з метою виконання професійних обов’язків, мають ознайомитися з цим Положенням та бути обізнані, зокрема:

- з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади і прояву поваги до суддів;

- з гарантіями кожної особи на повагу до приватності;

- з правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя);

- з правом кожного на розгляд його справи неупередженим судом та з правовими наслідками поширення недостовірної інформації.

Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей як для працівників суду, так і для інших його відвідувачів.

Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не повинна відволікати суддю (суддів) та учасників судового процесу.

Непокора чи ігнорування зауважень головуючого судді кваліфікується як прояв неповаги до суду і може стати підставою для примусового видалення із зали судового засідання та накладення адміністративного стягнення.

 

10. Доступ журналістів до приміщення суду

Доступ журналістів до приміщення суду і залів судових засідань відбувається на загальних підставах та у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них (затвердженого рішенням Вищої ради юстиції від 26 грудня 2016 року №3470/0/15-16 та наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2016 року №1352).

Працівники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його залів судових засідань на тій підставі, що вони не є учасниками процесу або не мають відношення до конкретної справи, яка розглядається в суді.

Вилучення у працівників ЗМІ охороною суду або працівниками суду фотоапаратів, теле- , відео камер не ґрунтується на законі і вважається порушенням права власності та обмеженням доступу до суду для виконання професійних обов’язків.

 

11. Доступ журналістів на судові засідання

Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, передбачених приписами чинного процесуального законодавства України.

Судове рішення оголошується публічно, але преса і публіка можуть бути недопущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або якоїсь його частини у разі прийняття суддею (судом) рішення про здійснення судового провадження у закритому  судовому засіданні.

Журналісти, як і представники громадськості, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та на відкритому проголошенні судових рішень без попереднього дозволу (акредитації).

Розгляд справи у закритому засіданні допускається за мотивованою ухвалою суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

 

12. Порядок під час судового засідання

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватись загальних правил поведінки в залі судового засідання.

Журналістам забороняється під час судового засідання ставити питання учасникам судового процесу, а тим більше судді (суддям). Журналісти мають пам’ятати, що судовий процес - це встановлена процесуальним законом форма розгляду судової справи, а вони є лише його спостерігачами.

Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

За порушення журналістами, як і іншими особами присутніми в залі судового засідання, визначених законодавством загальних правил поведінки в судовому засіданні або невиконання ними розпоряджень головуючого, суд може застосувати заходи процесуального примусу, зокрема, спочатку робиться попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання. При прояві злісної непокори, суд негайно після вчинення порушення вирішує питання про притягнення винних осіб до відповідальності за неповагу до суду, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошується перерва.

 

13.  Доступ журналістів до судових рішень та матеріалів судових справи

Доступ журналістів до судових рішень суду здійснюється відповідно до чинного законодавства та забезпечується:

- присутністю журналістів під час розгляду справи в суді та/або під час проголошення судового рішення;

- оприлюдненням судових рішень у мережі Інтернет.

 

14.  Акредитація журналістів для висвітлення діяльності суду

Допуск журналістів на заходи, які проводяться судом (збори, прес- конференції, міжнародні зустрічі, семінари тощо), здійснюється у формі акредитації.

Інформування представників ЗМІ про проведення акредитації на заходи, які проводитиме суд, відбуватиметься шляхом завчасного розміщення на офіційній сторінці Ленінського районного суду м. Кіровограда на веб-порталі «Судова влада України» прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників здійснюється прес-секретарем суду у часових межах, визначених у прес-анонсі.

Порядок проведення акредитації представників засобів масової інформації, незалежних журналістів та технічних працівників встановлюється відповідним положенням суду, яке розміщується на офіційній сторінці Ленінського районного суду м. Кіровограда на веб-порталі «Судова влада України».

 

15.Організаційні питання проведення інтерв’ю із суддями

Правовий статус учасників інтерв’ю визначено, так, що той, хто бере інтерв’ю, і той, хто відповідає на питання, є співавторами інтерв’ю.

При плануванні інтерв’ю з суддею журналісти мають усвідомлювати можливість обмеження тематики спілкування через те, що відповідно до Кодексу суддівської етики суддя не має права:

(а) розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи; (б) робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, (в) піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.

Як співавтор, суддя має право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено (втім, суддя не може міняти текст), погодити назву матеріалу тощо.

Журналістам бажано завчасно планувати інтерв’ю з суддею, повідомити  суддю-спікера та прес-секретаря суду про свій намір, тему розмови, обсяг і орієнтовну дату запланованого виходу матеріалу й погодити з суддею (конкретним чи одним із працюючих в суді) час зустрічі.

Судді не повинні ігнорувати будь-яку можливість спілкуватися з представниками медіа. Це не означає, що всі судді завжди мають давати інтерв’ю, втім це означає, що їм слід завжди з повагою ставитися до суспільно важливої місії журналіста інформувати суспільство, і пояснити свою відмову варто з посиланням на етичні обмеження.

У випадку погодження на інтерв’ю суддя з метою ефективного використання свого часу із напруженого графіку може встановити чіткі часові рамки свого спілкування з журналістом.

Під час інтерв’ю суддям треба враховувати, що журналісти, як правило, не мають юридичної освіти, вони працюють над матеріалами різної тематики, але, оскільки вони виступають посередниками між суддею і своєю аудиторією, у спілкуванні з ними слід вживати менше правової лексики, говорити по визначеній ними темі, яка продиктована інтересами видання та цікавістю аудиторії.